วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประโยค สำนวนง่ายๆ


Personal Information (หมวดข้อมูลส่วนตัว)  

Q1 : What’s your name ? (คุณชื่ออะไร)
A1 : Peter. (ปีเตอร์)

Q2 : Where are you from ? / Where do you come from ? (คุณมาจากที่ไหน)
A2 : I’m from … / I come from … (ฉันมาจาก…)

Q3 : What’s your surname ? / What’s your family name ? (คุณนามสกุลอะไร)
A3 : Smith. (สมิธ)

Q4 : What’s your first name ? (คุณชื่ออะไร)
A4 : Tom. (ทอม)

Q5 : What’s your address ? (ที่อยู่ของคุณคือที่ไหน)
A5 : 7865 NW Sweet Street (7865 นอร์ธเวสต์ ถนนสวีท)

 Q6 : Where do you live ? (คุณอาศัยอยู่ที่ไหน)
A6 : I live in San Diego. (ฉันอาศัยอยู่ที่ซาน ดิเอโก)

Q7 : What’s your telephone number ? (โทรศัพท์ของคุณหมายเลขอะไร)
A7 : 209-786-9845

Q8 : How old are you ? (คุณอายุเท่าไร)
A8 : Twenty-five. / I’m twenty-five years old. (25 / ฉันอายุ 25 ปี)

Q9 : When were you born ? / Where were you born ? (คุณเกิดเมื่อไหร่ / คุณเกิดที่ไหน)
A9 : I was born in 1961 / I was born in Seattle. (ฉันเกิดในปี ค.ศ.1961 / ฉันเกิดที่ซีแอตเติ้ล)

Q10 : Are you married ? / What’s your marital status ? (คุณแต่งงานหรือยัง / สถานภาพการสมรสของคุณเป็นอย่างไร)
A10 : I’m single. (ฉันยังโสด)

Q11 : What do you do ? / What’s your job ? (คุณทำอาชีพอะไร)
A11 : I’m a librarian. (ฉันเป็นบรรณารักษ์)

Q12 : Where did you go ? (คุณไปที่ไหนมา)
A12 : I went to a friend’s house. (ฉันไปที่บ้านเพื่อนมา)

Q13 : What did you do ? (คุณได้ทำอะไรไป)
A13 : We played video games. (เราเล่นวีดีโอเกมส์)

Q14 : Where were you ? (คุณเคยอยู่ที่ไหนที่ผ่านมา)
A14 : I was in New York for the weekend. (ฉันอยู่ที่นิวยอร์กตอนสุดสัปดาห์)

Q15 : Have you got a car / job / house / etc.? (คุณมีรถ / งาน / บ้าน ฯลฯ หรือไม่)
A15 : Yes, I’ve got a good job. (ใช่ ฉันมีงานที่ดีทำ)

Q16 : Have you got any children / friends / books / etc. ? (คุณมีบุตร / เพื่อน / หนังสือ ฯลฯ บ้างหรือไม่)
A16 : Yes, I’ve got three children – two boys and a daughter. (ใช่ ฉันมีบุตร 3 คน เป็น ชาย 2 คน หญิง 1 คน

Q17 : Can you play tennis / golf / football / etc.? คุณเล่นเทนนิส / กอล์ฟ / ฟุตบอล / ฯลฯ เป็นหรือไม่
A17 : Yes, I can play golf. (ใช่ ฉันเล่นกอล์ฟได้)

Q18 : Can you speak English / French / Japanese / etc. ? (คุณพูดภาษาอังกฤษ/ ฝรั่งเศส / ญี่ปุ่น ฯลฯ ได้หรือไม่)
A18 : No, I can’t speak Japanese. (ไม่ ฉันพูดญี่ปุ่นไม่ได้)

Q19 : Could you speak English / French / Japanese / etc. ? when you were five / two / fifteen / etc. years old ? (คุณพูดภาษาอังกฤษ / ฝรั่งเศส / ญี่ปุ่น ฯลฯ ได้หรือไม่ เมื่อตอนคุณอายุ 5 / 2 / 15 / ฯลฯ ปี)
A19 : Yes, I could speak English when I was five years old. (ใช่ ฉันพูดภาษาอังกฤษได้เมื่ออายุ 5 ขวบ)
 
 
การแนะนำตนเองและผู้อื่น (Introducing Oneself and Others)
การแนะนำตนเอง
Let me introduce myself. ขอแนะนำตัวเอง
May I introduce myself? ขอแนะนำตัวเอง
I’m/My name’s Udom Chaiyo. ผมชื่ออุดม ไชโย
I'm Thai. ฉันเป็นคนไทย
I'm from Thailand. ผมมาจากประเทศไทย
I'm a student at …….. College. ฉันเป็นนักเรียนที่วิทยาลัย …..
I study at …………… College. ผมเรียนอยู่ที่วิทยาลัย …..
I’m teaching at …………… College. ผมสอนอยู่ที่วิทยาลัย …..
I’m a teacher of ….. at ….. College. ผมเป็นครูวิชา ….. ที่วิทยาลัย …..
I work at ….. College. ฉันทำงานที่วิทยาลัย …..
I live in Chonburi. ผมอยู่ชลบุรี
I'm in the first year. ผมอยู่ปี 1
I'm a second year student. ฉันเป็นนักเรียนปี 2
I study ………………. ผมเรียนสาขา ……..
My field of study is …………. สาขาวิชาที่ผมเรียนคือ …………
My college is in Rayong. วิทยาลัยฉันอยู่ที่ระยอง
 
 
 

1 ความคิดเห็น:

  1. เชิญชวนทุกท่านร่วมอ่าน ร่วมแชร์และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ

    ตอบลบ